bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.2.2016 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 euro na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.2.2016
BZP NR 68185-2016 z dnia 03-06-2016r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z firmą:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT dla części nr 1 : 36 902,57 zł
za cenę z VAT dla części nr 2: 117 172,59 zł

Łódź, dnia 03 czerwca 2016 r.
Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.2.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EUR0 na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały wybrane oferty najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów:

Część 1 - na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 2 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Cena z Vat - 95,00 pkt;
Gwarantowany okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy: niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00 – 2 pkt;
Gwarantowany okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie: w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego – 3pkt;
Ocena końcowa – 100 pkt .

Część 2 - na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 1 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Cena z Vat - 95 pkt;
Gwarantowany okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy: niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00 – 2 pkt;
Gwarantowany okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie: w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego – 3pkt;
Ocena końcowa – 100 pkt .

Ofertę (Nr 1) dla Części 2 - sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych złożyła również firma:
Firma Handlowo -Usługowa
„EGRO ” Grzegorz Roswag
ul. Warszawska 149/151; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piotrkowska 204/210 m 133; 90-369 Łódź
Cena z Vat – 92,50 pkt;
Gwarantowany okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy: niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00 – 2 pkt;
Gwarantowany okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania: w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego – 3 pkt,
Ocena końcowa – 97,50 pkt

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) o wyniku postępowania.


Łódź, dnia 25 maja 2016 r.oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.2.2016
Biuletyn UZP : 117820 -2016 ; data zamieszczenia: 11-05-2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro.
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 13, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 07. 2016r. do 30. 06. 2017r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące Załączniki Nr 2a, 2b;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
c. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu dostosowanych do przewozu żywności oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – Załącznik Nr 5, do którego należy załączyć o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część realizowany będzie przez podwykonawców należy przedstawić dokumenty wymienione w punktach 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5 oraz 7.5.6 dotyczące podwykonawców;
7.5.8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej;
7.5.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231 ).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C] - 95pkt oraz kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 5 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2015r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2015r. o godzinie 9:15.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

Do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami


Łódź, dnia 11 maja 2016 r.

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.05.2016 12:00
Dokument oglądany razy: 307
Podlega Ustawie