bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.5.2016 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.5.2016


Łódź, dnia 24 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 131688-2016 z dnia 24.05.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania zostały zawarte umowy z:


Dla zadania 1
PHU MESTER SERWIS s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner,
ul. Służbowa 29 m. 43, 92-305 Łódź
Cena brutto: 92 964,14 zł

Dla zadania 3
Zakład Remontowo- Budowlany
Marek Piaseczny,
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Cena brutto: 36 514,68 zł

Dla zadania 4
PHU MESTER SERWIS s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29 m. 43, 92-305 Łódź
Cena brutto: 36 963,77 zł

Dla zadania 5
PW MON-BUD s.c.
ul. Dębowskiego 7, 92-006 Łódź
Cena brutto: 31 533,51 zł


Łódź, dnia 11 maja 2016 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Numer sprawy : MZŻ.T.262.5.2016

 POBIERZ


Numer sprawy MZŻ.T.262.5.2016

Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 98036-2016 z dnia 20.04.2016

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 5, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania:
Zadanie 1:
Prace remontowe w budynku żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17.
Zadanie 2:
Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53.
Zadanie 3:
Remont kuchni w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11.
Prace remontowe w budynkach żłobków nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 i w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15.
Zadanie 4:
Remont łazienki w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29.
Prace remontowe w budynku żłobka nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4.
Zadanie 5:
Prace remontowe w budynku żłobka nr 30 przy ul. Łąkowej 1.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 2 500 zł
dla zadania 2 – 1 200 zł
dla zadania 3 – 1 000 zł
dla zadania 4 – 1 000 zł
dla zadania 5 – 1 000 zł
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 5 maja 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych – ogólnobudowlane,
Stanisław Orliński - - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych –elektryczne,
Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503.
Adres mailowy: techniczny@mzz.lodz.pl, anna.majewska@mzz.lodz.pl
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-1 Roboty instalacyjne

dokumenty do pobrania:

1. dokumenty

2. załączniki_zadanie_1

3. załączniki_zadanie-2

4. załączniki_zadanie_3_4_5

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 20.04.2016 13:52
Dokument oglądany razy: 643
Podlega Ustawie