bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.4.2016


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną oferta :

Oferta numer 1
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 32 181,54 zł

Ofertę złożyła również firma:
oferta nr 2 -
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 36 685,29 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 30 maja 2016r.

Łódź, dnia 23 maja 2016 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.4.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 15.06.2016r. do 30.04.2017 r.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2016r. do godz. 12:00.
8. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek.
9. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Łódź, dnia 11 maja 2016r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 11.05.2016 11:01
Dokument oglądany razy: 295
Nie podlega Ustawie