bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.2.2016 Przetarg niograniczony na roboty budowlane w budynkach złobków w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.2.2016

Łódź, dnia 11 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 117906-2016 z dnia 11.05.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania została zawarta umowy z:

Dla zadania 2 – Remont placu zabaw w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17

Croquet sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 81
Szczodre, 55-095 Mirków
Za cenę z VAT – 43 140,59 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Numer sprawy : MZŻ.T.262.2.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania:

1. W zakresie zadania 1
Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W zakresie zadania 2
Została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oferta złożona przez:
Croquet sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 81, Szczodre, 55-095 Mirków;
Cena – 96 pkt
Gwarancja – 4pkt
Łącznie - 100 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania 2 zostanie zawarta z pominięciem terminów określonych w art. 94 ust. 1 - w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Dziękujemy za udział w przetargu.


Numer sprawy MZŻ.T.262.2.2016

Łódź, dnia 5 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 77818 -2016 z dnia 05.04.2016

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 5, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania:
Zadanie 1:
Remont wiatrołapu w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7.
Remont wiatrołapu w żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35.
Zadanie 2:
Remont placu zabaw w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000 zł
dla zadania 2 – 1 000 zł
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 20 kwietnia 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych,
Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36 ; 42 639-98-27 wew. 36, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
37500000-3 – wyposażenie placu zabaw

Do pobrania: POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 05.04.2016 14:27
Dokument oglądany razy: 425
Podlega Ustawie