bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.263.3.2016 dostawa olei i tłuszczy roślinnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.3.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 9 208,47 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Łódź, dnia 07 kwietnia 2016 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.3.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 15. 04. 2016r. do 30. 04. 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2016r. do godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Katarzyna Loszek.
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

do pobrania

Dokumenty do zamówienia

Łódź, dnia 24 marca 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 24.03.2016 11:25
Dokument oglądany razy: 252
Nie podlega Ustawie