bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.1.2016 Przetrag nieograniczony na roboty budowlane w budynkach złobków w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.1.2016


Łódź, dnia 18 marca 2016 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 62128-2016 z dnia 18.02.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania zostały zawarte umowy z:


Dla zadnia 1
M-SERWIS Michał Łyskowicz,
Żakowice ul. Piotrkowska 87A
95-040 Koluszki
Cena brutto: 76 736,26 zł

Dla zadania 2
PW MON-BUD s.c.
ul. Dębowskiego 7
92-006 Łódź
Cena brutto: 63 030,63 zł


Łódź, dnia 9 marca 2016 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Numer sprawy : MZŻ.T.262.1.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania zostały wybrane najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów oferty złożone przez:

Dla zadnia 1
M-SERWIS Michał Łyskowicz,
Żakowice ul. Piotrkowska 87A
95-040 Koluszki
Cena brutto: 76 736,26 zł – 100 pkt

Dla zadania 2
PW MON-BUD s.c.
ul. Dębowskiego 7
92-006 Łódź
Cena brutto: 63 030,63 zł – 100 pkt

Oferta odrzucona:
Dla zadania 1
Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 firmy PW MON-BUD s.c. ul. Dębowskiego 7, 92-006 Łódź na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca błędnie wyliczył wartość pozycji nr 5 z przedmiaru załącznik nr 3b oraz pozycji nr 10 z przedmiaru załącznik nr 3c – nie uwzględniono krotności.

Pozostałe oferty złożone w postepowaniu:
Oferta nr 2
M-Serwis Michał Łyskowicz, Żakowice, ul. Piotrkowska 87A, Koluszki
Zadanie 2 - Cena brutto: 76 972,23 zł – 82,61 pkt

Oferta nr 3
ABiD R. Majcher ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 107 063,23 zł – 72,81 pkt

Oferta nr 4
Twoja Chata ul. Przejazd 7, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Zadanie 1 - Cena brutto: 98 907,84 zł – 76,48 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 82 485,68 zł – 75,36 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 16 marca 2016 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Numer sprawy MZŻ.T.262.1.2016

Łódź, dnia 19 lutego 2016 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 27852-2016 z dnia 19.02.2016

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 5, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania:
Zadanie 1:
Remont chodników i ogrodzenia na terenie żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/7
Remont chodników na terenie żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2.
Remont chodników na terenie żłobka nr 20 przy ul. Wioślarskiej 27.
Zadanie 2:
Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a.
Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4.
Remont ciągów komunikacyjnych na terenie żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000 zł
dla zadania 2 – 1 000 zł
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 8 marca 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36 ; 42 639-98-27 wew. 36, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane

Załączniki do pobrania POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 19.02.2016 13:28
Dokument oglądany razy: 522
Podlega Ustawie