bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienie remontu elementów zestawów komputerowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Łódź, dn. 07.03.2016r


Znak sprawy : MZŻ.I.263.4.2016


Ogłoszenie o wyniku postępowania


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowaniu na remont elementów zestawów komputerowych zlokalizowanych w 30 żłobkach na terenie Łodzi, obejmujących 30 stacji roboczych, została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Oferta nr 4:
E-DEAL WODNICKI sp.jawna,
ul. Maltańska 12, 92-730 Łódź
za cenę z VAT 63 172,80 zł

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1 :
Bud Com Art-PC
Damian Szynkaruk
ul. Buczka 42, Piła
za cenę z VAT 69 312,00 zł

Oferta nr 2 :
„INTER-KOMET PC „
Michalski,Jencz sp.jawna,
ul. Wróblewskiego 16/18, 93-578 Łódź
za cenę z VAT 65 866,50 zł

Oferta nr 3 :
PROJET Marcin Klemżyński
ul. Wólczańska 241, 93-035 Łodź
za cenę z VAT 68 757,00 zł

Oferta nr 5 :
KOMEX A. Szadowiak sp.jawna
Ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź
za cenę z VAT 66 235,50 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 9 marca 2016r.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.Znak sprawy: MZŻ.I.263.4.2016


Łódź, dnia 26 lutego 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21., www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
  3. Przedmiotem zamówienia jest remont elementów zestawów komputerowych zlokalizowanych w 30 żłobkach na terenie Łodzi, obejmujący 30 jednostek komputerowych.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia : 14 dni od daty podpisania umowy.
  5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
  6. Miejsce i termin składania ofert: siedziba MZŻ lub droga elektroniczna (k.knap@mzz.ldoz.pl) / faxem 42 632-23-61 wew. 21 do dnia 04 marca 2016 r. do godz. 15:00.
  7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Knap pok. 1 w godz. 8:00 – 15:00, tel. 512 215 015.
  8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 5031200-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.

Do pobrania

Dokumenty do zamówienia

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 26.02.2016 15:12
Dokument oglądany razy: 298
Nie podlega Ustawie