bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.1.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oferta złożona przez firmę:

Oferta numer 1
Handel Obwoźny Hurtowy Artykułami
Spożywczymi Pochodzenia Krajowego s.c.
Anna, Ryszard, Waldemar Gawinek
ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 49 716,45 zł

Ofertę (Nr 2) złożyła również firma:
KAFIR Sp. z o. o.
ul. Jaracza 66
90-251 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 50 190,00 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 17 lutego 2016r.

Łódź, dnia 04 lutego 2016 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.1.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2016r. do 28. 02. 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2016r. do godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
031425003 - jaja

do pobrania::

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Łódź, dnia 22 stycznia 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 22.01.2016 14:00
Dokument oglądany razy: 287
Nie podlega Ustawie