bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.2.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną:

Oferta nr 2 złożona przez firmę:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 3 102,04 zł

Oferty złożyły również firmy:

Oferta nr 1 -
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 3 361,41 zł

Oferta nr 3-
KAFIR Sp. z o. o.
ul. Jaracza 66
90-251 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 5 905,20 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 17 lutego 2016r.

Łódź, dnia 04 lutego 2015 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.2.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2016r. do 28. 02. 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2016r. do godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03142100-9 – miód naturalny

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Łódź, dnia 22 stycznia 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 22.01.2016 14:16
Dokument oglądany razy: 361
Nie podlega Ustawie