bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.10.2015 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 22 grudnia 2015 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 350788-2015 z dnia 22.12.2015


Numer sprawy : MZŻ.T.262.10.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zostały zawarta umowa w zakresie zadania 2
z firmą:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
Cena brutto: 181 388,19 zł


Łódź, dnia 11 grudnia 2015 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 339542 – 2015 z dnia 11.12.2015


Numer sprawy : MZŻ.T.262.10.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zostały zawarte umowy w zakresie zadania 1
z firmą:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
Cena brutto: 220 147,01


Łódź, dnia 4 listopada 2015 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Numer sprawy : MZŻ.T.262.10.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium oferta złożona przez:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
Zadanie 1 - Cena brutto: 220 147,01 – 100 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 181 388,19 -100 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a
- w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Łódź, dnia 23.10.2015

1. specyfikacja zmiana zapisu  ust. 11 Rozdział III SIWZ oraz treści ust. 1.2 Rozdział XVI SIWZ  (pobierz)

2. załączniki w wersji edytowalnej (pobierz)


Łódź, dnia 23 października 2015 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 i 23 października 2015 roku wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI


numer sprawy : MZŻ.T.262.10.2015

Łódź, dnia 19 października 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 277540 - 2015 z dnia 19.10.2015r.

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania.
Zamawiający dopuszcza się złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
7.6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 28 października 2015r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09123000-7 - Gaz ziemny,
65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

Dokumenty do pobrania:

POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 19.10.2015 14:05
Dokument oglądany razy: 379
Podlega Ustawie