bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻT.262.11.2015 Postępowanie na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 1 grudnia 2015 roku


Numer sprawy : MZŻ.T.262.11.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 325270-2015 z dnia 01.12.2015

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy zostały zawarte umowy z:


Dla zadania 1
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński,
90-319 Łódź, ul. Wigury 21
cena z VAT 64 845,10 zł

Dla zadania 2
Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek,
ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź
cena z VAT 133 726,56 zł

Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny,
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
cena z VAT – 74 794,93 zł


Łódź, dnia 19 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy : MZŻ.T.262.11.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Dla zadania 1
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński,
90-319 Łódź, ul. Wigury 21
cena z VAT 64 845,10 zł – 100 pkt
Dla zadania 2
Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek,
ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź
cena z VAT 133 726,56 zł – 99 pkt
Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny,
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
cena z VAT – 74 794,93 zł – 100 pkt


Ofertę złożyły również firmy:
Zadanie 1- instalacje elektryczne
Oferta nr 5
P.U. ELWO Zbigniew Woszczak, ul. Gipsowa 7, 91-360 Łódź– cena z VAT – 65 005,27 zł – 98,76 pkt
Oferta nr 4
Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź -cena z VAT –69 582,50 – 92,46 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 24 listopada 2015 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Znak sprawy: MZŻ.T.262.11.2015

Łódź, dnia 09 listopada 2015r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

BZP 302008 -2015 z dnia 09.11.2015r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, informuje że na podstawie art. 12a ustawy Pzp wprowadzono zmiany treści ogłoszenia.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 listopada 2015r do godz.10:00.
Zmianie ulega formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

formularz cenowy (do pobrania)


numer sprawy : MZŻ.T.262.11.2015


Łódź, dnia 27 października 2015 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP -156581-2015 z dnia 27.10.2015 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 5 186 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na zadania:
Zadanie 1:
- usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych,
- pomiary instalacji odgromowej.
Zadanie 2:
- usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, p.poż., centralnego ogrzewania, gazowych, przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach wodno- kanalizacyjnych, p.poż.
- dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych zasilających wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się na terenie żłobka.
Zadanie 3:
- roboty ogólnobudowlane: konserwacyjno –remontowe, awaryjne.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1, 2 lub 3.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.12.2015 do 30.11.2016 roku.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000 zł
dla zadania 2 – 1 000 zł
dla zadania 3 – 1 000 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 12 listopada 2015 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek pokój nr 4 w godz. 8:00 - 15:00
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
-45000000-7 – roboty budowlane
-45330000-9 – roboty sanitarne
-45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe
-32552600-3 – domofony

Dokumenty do pobrania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 27.10.2015 14:45
Dokument oglądany razy: 430
Podlega Ustawie