bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.6.2015 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.6.2015
BZP NR 275696 - 2015 z dnia 16-10-2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została zawarta Umowa z firmą:

„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
Ul. Omłotowa 12
94-251 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 348 636,00 zł

Łódź, dnia 16 października 2015 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.6.2015


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów złożona przez firmę:

Oferta Nr 1 - 100%
„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
Ul. Omłotowa 12
94-251 Łódź
1. Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 348 636,00 zł - 95 pkt
2. Realizacja gwarancji jakościowych w okresie trwania Umowy:
Gwarantowany, okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy:
- W następnym dniu roboczym po dniu dostawy, do godziny 11:00 – 0 pkt;
Gwarantowany, okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie:
- Dwóch dni roboczych od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego – 1 pkt;

Ocena końcowa = 96 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem Nr 4 do SIWZ (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp).

Łódź, dnia 08 października 2015r.


Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.6.2015


Ogłoszenie:

Dot. Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź (oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.6.2015).

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 02 października 2015 roku wpłynęło zapytanie:
„ „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o wprowadzenie do Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzoru umowy na sukcesywna dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi – zapisu, który określałby minimum logistyczne jednego zamówienia do każdego ze żłobków na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (sto złotych).
Powyższa prośba podyktowana jest doświadczeniem z dotychczasowej współpracy z Państwem, podczas której zdarzały się zamówienia do poszczególnych żłobków opiewające na kwoty poniżej 50,00 zł, co mając na uwadze wymagania logistyczne dokonywanych dostaw, jest poziomem niepozwalającym na racjonalne wykorzystanie środków transportu Wykonawcy.”

O D P O W I E D Ź :


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do załącznika nr 4 – Wzoru umowy zapisu, który określałby minimum logistyczne jednego zamówienia do każdego ze żłobków. W związku ze specyfiką działalności żłobka (min.: duża absencja dzieci) we Wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w § 4 ust. 4 określono, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości określania przez Wykonawcę kwoty minimum zamówienia, które zostanie zrealizowane.


Łódź, dnia 5 października 2015 r.


Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.6.2015


Ogłoszenie:

Dot. Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a 91-063 Łódź (oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.6.2015).

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 30 września 2015 roku wpłynęło zapytanie:

„Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące Formularza cenowego (Załącznik nr 2 ):
Poz. Nr 6 – Mleko acidofilne naturalne 250-500g
- czy może być zastąpione przez Mleko zsiadłe 300g?”

O D P O W I E D Ź :

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
- Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Mleka zsiadłego naturalnego o gramaturze opakowania mieszczącej się w przedziale 250 – 500g w miejsce będącego przedmiotem zamówienia Mleka acidofilnego naturalnego (pozycja 6 Formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ).

Łódź, dnia 2 października 2015 r.


 oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.6.2015
Biuletyn UZP : 253802 - 2015 ; data zamieszczenia: 28-09-2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 13, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 02. 11. 2015r. do 31. 10. 2016r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1;
7.5.2. Formularz cenowy stanowiący Załączniki Nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
c. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – Załącznik Nr 5, do którego należy załączyć o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności stanowiące Załącznik Nr 6;
7.5.8. Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 200 000 PLN.
7.5.9. Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10.Jeżeli przedmiot umowy lub jego część realizowany będzie przez Podwykonawców należy przedstawić dokumenty wymienione w punktach 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.5.6, 7.5.7, 7.5.8 oraz 7.5.9 dotyczące Podwykonawców.
7.5.11.Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
7.5.12.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C] - 95pkt oraz kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 5 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2015r. o godzinie 9:15.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: - 15500000-3 – Produkty mleczarskie.

Do pobrania:


Łódź, dnia 28 września 2015 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 28.09.2015 12:34
Dokument oglądany razy: 387
Podlega Ustawie