bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.4.2015 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.4.2015
BZP NR 166032 - 2015 z dnia 06-07-2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, dla Części 3 oraz Części 4 została zawarta Umowa z firmą:

„EGRO ” Grzegorz Roswag
Firma Handlowo -Usługowa
ul. Piotrkowska 204/210 m 133
90-369 Łódź

Część 3 - na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 62 856,45 zł - 100 pkt.

Część 4 - na sukcesywną dostawę specjalnych produktów odżywczych dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 24 427,24 zł - 100 pkt.

Łódź, dnia 06 lipca 2015 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.4.2015


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, dla Części 3 oraz Części 4 zostały wybrane oferty najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów:

Część 3 - na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 1 złożona przez firmę :
„EGRO ” Grzegorz Roswag
Firma Handlowo -Usługowa
ul. Piotrkowska 204/210 m 133
90-369 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 62 856,45 zł - 100,00 pkt;

Część 4 - na sukcesywną dostawę specjalnych produktów odżywczych dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 1 złożona przez firmę :
Firma Handlowo -Usługowa
„EGRO ” Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210 m 133
90-369 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 24 427,24 zł - 100 pkt;

Część 1 – sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Część 2 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych:
Postępowanie dla Części 2 na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi zostało unieważnione na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Złożono dwie oferty dla Części 2 :
Oferta numer 2 -
„FAMILIA” PHU Sp. j.
Cz. J. Szczepańscy
Ul. Pomorska 548
92-735 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 136 383,96 zł ;
Oferta numer 3 -
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 204 693,16 zł ;
Zamawiający informuje, iż Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części 3 oraz Części 4 zostaną zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) o wyniku postępowania.

Łódź, dnia 25 czerwca 2015 r.


Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.4.2015

Ogłoszenie:


Dot. Postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 18 czerwca 2015 roku wpłynęła prośba o odpowiedź na pytanie:
„Dot. Postępowania przetargowego MZŻ.Ż.262.4.2015 SIWZ III.4 cz.4
Zał. nr 2d cz.4
Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące jednostki miary w załączniku 2d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1:
Czy w pozycji nr 18 i poz. Nr 19 ilość jest wyrażona w litrach czy sztukach ?”

O D P O W I E D Ź :

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Miejski Zespóhttp://bip.mzz.lodz.pl/fckeditor/editor/images/spacer.gifł Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi na zadane pytanie :
Ad. 1. W Załączniku numer 2d – Formularz cenowy dla Części 4 postepowania przetargowego o numerze MZŻ.Ż.262.4.2015, którego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalnych produktów odżywczych dla niemowląt w pozycjach 18 (Nektar owocowy dla niemowląt po 4, 6 miesiącu życia o smaku: jabłko-gruszka, jabłko-truskawka-aronia, jabłko-banan-wiśnia-aronia, winogrono-banan, winogrono-morela-śliwka typu Bobofrut, Bobovita, Gerber inne równoważne) oraz 19 (100 % Sok klarowany dla niemowląt po 4, 6, miesiącu życia, o smaku: jabłko-malina, jabłko-winogrono-jagoda, jabłko-marchew, jabłko-marchew-dynia, jabłko-marchew-morela, jabłko-marchew-brzoskwinia, typu Bobofrut, Bobovita, Gerber inne równoważne) błędnie podano jednostkę w jakiej dokonuje się zamówienia [litry] wyżej wymienionych produktów – poprawnie zamówienie dotyczy sztuk. W związku z powyższym skorygowaniu ulega również punkt III.4. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ w pozycjach 18 oraz 19 , które otrzymują brzmienie:

Lp.

Wyszczególnienie j.m.(kg/l) Ilość Gramatura opakowania norma
18 Nektar owocowy dla niemowląt po 4, 6 miesiącu życia o smaku: jabłko-gruszka, jabłko-truskawka-aronia, jabłko-banan-wiśnia-aronia, winogrono-banan, winogrono-morela-śliwka typu Bobofrut, Bobovita, Gerber inne równoważne, szt. 227 150-350 ml PN-A-75048:1994/Az1:2000 Przetwory owocowo-warzywne. Soki dla dzieci. (Zmiana Az1)
19 100 % Sok klarowany dla niemowląt po 4, 6, miesiącu życia, o smaku: jabłko-malina, jabłko-winogrono-jagoda, jabłko-marchew, jabłko-marchew-dynia, jabłko-marchew-morela, jabłko-marchew-brzoskwinia, typu Bobofrut, Bobovita, Gerber inne równoważne szt. 1537 150-350 ml PN-A-75048:1994/Az1:2000 Przetwory owocowo-warzywne. Soki dla dzieci. (Zmiana Az1)

Do pobrania:

Łódź, dnia 18 czerwca 2015 roku.


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.4.2015
Biuletyn UZP : 142728 -2015 ; data zamieszczenia: 12-06-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 13, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Część 1 : Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalnych produktów odżywczych dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
dla Części 1 i Części 2
od dnia 01.07.2015r. do dnia 30.06.2016r.
dla Części 3 i Części 4
od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące Załączniki Nr 2a, 2b, 2c, 2d;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
c. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – Załącznik Nr 5, do którego należy załączyć decyzje/zaświadczenia/opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności stanowiące Załącznik Nr 6;
7.5.8. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część realizowany będzie przez podwykonawców należy przedstawić dokumenty wymienione w punktach 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.5.6 oraz 7.5.7 dotyczące podwykonawców.
7.5.9. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
7.5.10. W przypadku składania oferty dla Części 1-sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych wymagane jest załączenie do oferty Polisy OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum: 300 000 PLN;
7.5.11. W przypadku składania oferty dla Części 1-sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych wymagane jest załączenie do oferty decyzji administracyjnej o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej (kserokopia świadectwa nadzoru weterynaryjnego zakładu w przypadku producenta) lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kserokopia dokumentu w przypadku hurtowni z której pochodzi surowiec spożywczy) w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C] - 95pkt oraz kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 5 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 24-06-2015r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-06-2015r. o godzinie 9:15.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15000000-8 – Żywność, napoje i produkty pokrewne
15100000-9 - mięso i produkty mięsne
15330000-0 – mrożonki owocowe i warzywne
15800000-6 – różne produkty spożywcze
15884000-8 – specjalne produkty odżywcze dla niemowląt

Do pobrania:

Łódź, dnia 12 czerwca 2015 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 12.06.2015 14:54
Dokument oglądany razy: 424
Podlega Ustawie