bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.3.2015 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.3.2015


BZP NR 132418-2015 z dnia 06-02-2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały zawarte umowy z firmami:

Część 2 – sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Umowa Nr MZŻ.Ż.262.3.1.2015 :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 29 352,78 zł

Część 3 - sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Umowa Nr MZŻ.Ż.262.3.2.2015 :
Firma Handlowo -Usługowa
„EGRO ” Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210 m 133
90-369 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 113 732,30 zł


Łódź, dnia 02 czerwca 2015 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.3.2015


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały wybrane oferty najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów:

Część 2 - na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 3 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 29 352,78 zł - 95,00 pkt;
Gwarantowany okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy: niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00 – 2 pkt;
Gwarantowany okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie: jednego dnia roboczego od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego – 2pkt
Ocena końcowa – 99 pkt

Część 3 - na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 1 złożona przez firmę :
Firma Handlowo -Usługowa
„EGRO ” Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210 m 133
90-369 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 113 732,30 zł - 95 pkt;
Gwarantowany okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy: niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00 – 2 pkt;
Gwarantowany okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania: w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego – 3 pkt,
Ocena końcowa – 100 pkt

Oferty odrzucone:
Odrzucono ofertę dla Części 3 na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Jest to Oferta nr 3 złożoną przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Odrzucono również Ofertę nr 2 dla Części 1 na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi złożoną przez firmę:

REN Sp z o. o.
ul. Tartaczna 3 26-600 Radom
Oddział Łódź
ul. Krokusowa 1/3 92-101 Łódź

Do oferty nie załączono:

1. Wypełnionej 2 i 4 strony FORMULARZA OFERTOWEGO – załącznik nr 1 do SIWZ,
2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY - załącznik nr 3 do SIWZ,
3. Kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY - załącznik nr 5 do SIWZ,
5. Decyzji lub zaświadczeń lub opinii wydanych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu jakimi dysponuje Oferent w celu prawidłowej realizacji umowy;
6. Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730),

Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: treść oferty nie odpowiada treści siwz:
 w Formularzu cenowym - Załącznik Nr 2a do SIWZ gramatura opakowań proponowana przez Wykonawcę nie mieści się w przedziale gramatury preferowanej przez Zamawiającego w pozycjach 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
 wartość brutto złożonej oferty przekracza środki jakie MZŻ w Łodzi zamierza przeznaczyć na finansowanie sukcesywnej dostawy mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Część 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Zamawiający informuje, iż Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części 2 oraz Części 3 zostaną zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) o wyniku postępowania.


Łódź, dnia 25 maja 2015 r.


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.3.2015
Biuletyn UZP : 108712 -2015 ; data zamieszczenia: 11-05-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 13, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 07. 2015r. do 30. 06. 2016r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące Załączniki Nr 2a, 2b, 2c;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
c. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – Załącznik Nr 5, do którego należy załączyć decyzje/zaświadczenia/opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności stanowiące Załącznik Nr 6;
7.5.8. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część realizowany będzie przez podwykonawców należy przedstawić dokumenty wymienione w punktach 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.5.6 oraz 7.5.7 dotyczące podwykonawców.
7.5.9. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
7.5.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C] - 95pkt oraz kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 5 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2015r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2015r. o godzinie 9:15.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy Część 1 – mrożonki owocowe i warzywne,
  4. Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy Część 2 – kapusta i ogórki przetworzone,
  5. Załącznik Nr 2c – Formularz cenowy Część 3 – przetwory owocowe i warzywne,
  6. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wymagane na podstawie art. 44 oraz 26 ust 2d ustawy Pzp,
  7. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
  8. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
  9. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności wymagane na podstawie art. 44 oraz 24 ust 4 – 11 ustawy Pzp,
  10. Załącznik Nr 7 – Wykaz żłobków objętych dostawą.

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.05.2015 10:42
Dokument oglądany razy: 417
Podlega Ustawie