bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.t.263.9.2015 Postępowanie poniżej 30 000 euro na na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 25 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Numer sprawy : MZŻ.T.263.9.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na wymianę okien i drzwi w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15 została wybrana najkorzystniejsze pod względem przyjętego kryterium oferta złożona przez:


PAFO PRODUKCJA PCV I AL. Sp. z .o.o.
ul. Św. Jana 7/9
95-200 Pabianice
Cena ofertowa brutto – 105 703,49 zł

Ofertę złożyła również firma:

AS-BUD S.J.
Miśkiewicz, Szwalski
ul. Obywatelska 112d
94-100 Łódź
Cena ofertowa brutto - 136 539,63 zł


Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Numer sprawy MZŻ.T.263.9.2015

Łódź, dnia 8 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15.
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia od 03.08.2015 do 26.08.2015
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości: 3 000zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 21 maja 2015 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych: Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61, 42 632-24-08; 42 639-98-27, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 45420000-7

Dokumenty do pobrania:

POBIERZ

informacja z dnia 18.05.2015r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje, że należy zastosować stolarkę obustronnie w kolorze złoty dąb.


Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 08.05.2015 12:07
Dokument oglądany razy: 353
Nie podlega Ustawie