bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.1.2016 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.1.2015

Łódź, dnia 5 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 104004-2015 z dnia 05.05.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków zostały zawarte umowy z:

Dla zadania nr 1, 2, 4
P.H.U. Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29/43
92-305 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 45 083,76 zł
Zadanie 2 - Cena brutto: 58 689,43 zł
Zadanie 4 - Cena brutto: 50 717,34 zł

Dla zadania nr 3
Zakład Remontowo Budowlany
Marek Piaseczny ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
Zadanie 3 - Cena brutto: 44 191,80 zł


Łódź, dnia 22 kwietnia 2015 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Numer sprawy : MZŻ.T.262.1.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane
w budynkach żłobków w podziale na zadania zostały wybrane najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów oferty złożone przez:

Dla zadania nr 1, 2, 4
P.H.U. Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner, ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 45 083,76 zł – 100 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 58 689,43 zł – 100 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 50 717,34 zł – 100 pkt

Dla zadania nr 3
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 3 - Cena brutto: 44 191,80 zł – 100 pkt

Pozostałe oferty złożone w postepowaniu:
Oferta nr 1
P.I.B. HESBUD, Bechcice Kolonia 8, 95-083 Lutomiersk,
Zadanie 1 - Cena brutto: 67 313,21 – 68,30 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 84 934,90 -70,34 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 70 560,31 - 64,12 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 78 733,78 - 65,84 pkt
Oferta nr 2
ZUH Budo- Gips Józef Kaźmierczak ul. Tylna 7, 90-348 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 58 848,96 zł - 75,34 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 76 439,50 zł – 75,71 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 60 931,72 zł – 71,63 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 65 142,93 zł – 76,74 pkt
Oferta nr 3
Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski ul. Rudna 20, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Zadanie 1 - Cena brutto: 60 244,82 zł -75,84 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 80 136,07 zł -74,31pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 70 433,80 zł -64,23 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 66 446,35 zł -77,28 pkt
Oferta nr 4
P.H.U. Mester Serwis s.c. Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner, ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź
Zadanie 3 - Cena brutto: 47 430,06 zł – 93,45 pkt
Oferta nr 5
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 2 - Cena brutto: 65 585,03 zł – 89,91 pkt
Oferta nr 6
PBU Andropex ul. Przybyszewskiego 199/205, 93-120 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 55 065,96 zł – 82,60 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 74 283,78 zł – 79,85 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 61 640,73 zł – 72,82 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 67 889,20 zł – 75,72 pkt
Oferta nr 7
PHU Mateo Wójcicki Zbigniew ul. Ozorkowska 39, 95-073 Ustronie
Zadanie 1 - Cena brutto: 48 750,79 zł -92,78 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 62 712,83 zł – 93,84 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 56 179,69 zł – 79,52 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 57 109,68 zł – 89,25 pkt
Oferta nr 8
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk ul. Karniszewicka 74B95-200 Pabianice
Zadanie 2 - Cena brutto: 77 422,61 zł - 76,77 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 27 kwietnia 2015 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.1.2015


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W każdym kosztorysie budowalnym przewiduje się roboty rozbiórkowe. Brak pozycji kosztorysowych dotyczących wywozu na określoną odległość i utylizację gruzu. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedz 1:
Zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 9 do siwz) Wykonawca jest właścicielem odpadów powstałych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, tym samym koszt wywozu odpadów po robotach rozbiórkowych należy ująć w kosztach ogólnych zadania dla każdego obiektu oddzielnie.


Łódź, dnia 2 kwietnia 2015 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.1.2015

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie zadania 1, 2, 3, i 4,
Odpowiedz 1: Zgodnie z art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie dotyczy treści specyfikacji. Zgodnie z art. 86 ust 3 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2: żłobek nr 23, kosztorys sanitarny - proszę o sprecyzowanie – podanie przykładu – rodzaju okapu /materiał, wyposażenie/ - poz. 1,
Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga dostawy, zakupu i montażu okapu przyściennego ze stali nierdzewnej
z króćcem wyciągowym Dn 200 o wymiarach 1800x800, króćcem przyłączeniowym, filtrami szczelinowymi, kranikiem spustowym, wentylatorem wyciągowym i oświetleniem; typ E-6010 lub równoważny.

Pytanie 3: żłobek nr 23, kosztorys sanitarny - proszę o sprecyzowanie – podanie przykładu – zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach – poz. 9,
Odpowiedź 3: Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach o wymiarach 500 x 500; głębokość 300 ze stali kwasoodpornej, blacha 1,5 mm.

Pytanie 4: żłobek nr 23, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju – podanie przykładu rodzaju i wielkości grzejnika w poz. 32 kosztorysu,
Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga zamontowania grzejników o wymiarach 600x100, C22, z podejściem bocznym.

Pytanie 5: żłobek nr 13, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie – podanie przykładu – okapu /materiał, wyposażenie/ - poz. 1,
Odpowiedź 5: Zamawiający wymaga dostawy, zakupu i montażu okapu przyściennego ze stali nierdzewnej
z króćcem wyciągowym Dn 200 o wymiarach 1800x800, króćcem przyłączeniowym, filtrami szczelinowymi, kranikiem spustowym, wentylatorem wyciągowym i oświetleniem; typ E-6010 lub równoważny.

Pytanie 6: żłobek nr 13, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju - podanie przykładu –zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach – poz. 9,
Odpowiedź 6: Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach o wymiarach 500 x 500; głębokość 300 ze stali kwasoodpornej, blacha 1,5 mm.

Pytanie 7: żłobek nr 25, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju – podanie przykładu – okapu /materiał, wyposażenie/ - poz. 1,
Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga dostawy, zakupu i montażu okapu przyściennego ze stali nierdzewnej
z króćcem wyciągowym Dn 200 o wymiarach 1800x800, króćcem przyłączeniowym, filtrami szczelinowymi, kranikiem spustowym, wentylatorem wyciągowym i oświetleniem; typ E-6010 lub równoważny.

Pytanie 8: żłobek nr 25, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju - podanie przykładu – zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach – poz. 9,
Odpowiedź 8: Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach o wymiarach 500 x 500; głębokość 300 ze stali kwasoodpornej, blacha 1,5 mm.

Pytanie 9: żłobek nr 5, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju – podanie przykładu rodzaju i wielkości grzejnika w poz. 14 kosztorysu,
Odpowiedź 9: Zamawiający wymaga zamontowania grzejników o wymiarach 600x100, C22, z podejściem bocznym.

Pytanie 10: żłobek nr 28, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju - podanie przykładu – zlewu jednokomorowego pogłębionego – poz. 6,
Odpowiedź 10: Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach o wymiarach 500 x 500; głębokość 300 ze stali kwasoodpornej, blacha 1,5 mm.

Pytanie 11: żłobek nr 28, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju – podanie przykładu – okapu /materiał, wyposażenie/ - poz. 11,
Odpowiedź 11: Zamawiający wymaga dostawy, zakupu i montażu okapu przyściennego ze stali nierdzewnej
z króćcem wyciągowym Dn 200 o wymiarach 1800x800, króćcem przyłączeniowym, filtrami szczelinowymi, kranikiem spustowym, wentylatorem wyciągowym i oświetleniem; typ E-6010 lub równoważny.

Pytanie 12: żłobek nr 2, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju – podanie przykładu – okapu /materiał, wyposażenie/ - poz. 1,
Odpowiedź 12: Zamawiający wymaga dostawy, zakupu i montażu okapu przyściennego ze stali nierdzewnej
z króćcem wyciągowym Dn 200 o wymiarach 1800x800, króćcem przyłączeniowym, filtrami szczelinowymi, kranikiem spustowym, wentylatorem wyciągowym i oświetleniem; typ E-6010 lub równoważny.

Pytanie 13: żłobek nr 2, kosztorys sanitarny- proszę o sprecyzowanie rodzaju - podanie przykładu – zlewu jednokomorowego pogłębionego– poz. 7,
Odpowiedź 13: Zamawiający wymaga zlewu jednokomorowego pogłębionego na wspornikach o wymiarach 500 x 500; głębokość 300 ze stali kwasoodpornej, blacha 1,5 mm.


Numer sprawy MZŻ.T.262.1.2015

Łódź, dnia 30 marca 2015 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 70038-2015 z dnia 30.03.2015

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w podziale na zadania:
Zadanie 1:
Remont kuchni i sanitariatu dla dzieci w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29.
Zadanie 2:
Remont kuchni w żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35 i w żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2.
Zadanie 3:
Remont kuchni i tarasu w żłobku nr 28 przy Al. Wyszyńskiego 102.
Remont sanitariatu dla dzieci w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15.
Zadanie 4:
Remont pomieszczeń w żłobku nr 30 przy ul. Łąkowej 1.
Remont kuchni w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 1 200 zł
dla zadania 2 – 1 200 zł
dla zadania 3 – 1 200 zł
dla zadania 4 – 1 200 zł
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 15 kwietnia 2015 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Dokumenty do pobrania:

1. pobierz

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 30.03.2015 10:51
Dokument oglądany razy: 565
Podlega Ustawie