bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/14/11 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ/A/262/14/11
Biuletyn UZP – 255981-2011 data zamieszczenia 28-09-2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 5 razy w tygodniu w godzinach 6:00 - 7:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 02. 11. 2011r. do 31. 10. 2012 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 07.07.2011r.,
7.5.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
7.5.3. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 07.04.2011 r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.4. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP,
7.5.5. wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
7.5.6. decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych,
7.5.7. polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.8. decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10.jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 07.10.2011 r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15500000-3 - produkty mleczarskie.

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Oświadczenie o niezaleganiu
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
  6. Wzór umowy
  7. Wykaz żłobków objętych dostawą
  8. Oświadczenie o HACCP
  9. Wykaz środków transportu

Łódź, dnia 4 października 2011 roku.


Oznaczenie sprawy: MZŻ/A/262/14/11

Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 30 września 2011 roku wpłynęło zapytanie:
„Dot. zapytań do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przedmiot zamówienia; dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi – nr sprawy MZŻ/A/262/14/11.
1. czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia treści § 3 ust. 1, 3, 13 i 14 umowy w następujący sposób:
1.
Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjmowanego towaru pod wzglądem: rodzaju, ilaści, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz ich opakowania, przed pokwitowaniem odbioru towaru. W przypadku wystąpienia niezgodności w wyżej opisanym zakresie Zamawiający ma obowiązek zaznaczyć je każdorazowo w odrębnym pisemnym protokole niegodności podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że sytuacja, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, o którym mowa powyżej, równoznaczna jest z uznaniem, że w opisanym powyżej zakresie towar jest zgodny z zamówieniem.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, ze dostarczone produkty nie są odpowiedniej jakości, dostarczono je w niewłaściwych opakowaniach, są źle zabezpieczone, niezgodne ilościowo z zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie tj. w tym samym dniu (do godz. 12:00) dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
2.
W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania w okresie przydatności produktu do spożycia, Zamawiający zwróci go do dyspozycji Wykonawcy (na jego koszt), powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku niedostarczenia artykułu wolnego od wad w powyższym terminie Zamawiający zakupi ilość artykułu równą ilości reklamowanej partii tego artykułu u innego sprzedawcy.
13.
Jeśli orzeczenie potwierdzi słuszność reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w terminie jednego dnia roboczego od daty wydania orzeczenia, zastępczą partię towaru wolną od wad i bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu.
14.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów u Wykonawcy pod kątem stosowania zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu przeprowadzenia takiego audytu.

2. czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia treści § 4 ust. 7 umowy w następujący sposób:
7.
Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne: gotówką przez każdy żłobek w dniu dostarczenia zamówionego towaru i prawidłowo wystawionej faktury. (sformułowanie „po dostarczeniu" nie wskazuje jednoznacznie konkretnego terminu zapłaty za dostarczony towar)

3. czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia § 6 umowy i w konsekwencji tej zmiany, wykreślenia również regulacji dotyczącej kary umownej zawartej w § 7 ust. 2.
4. czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia treści § 8 ust. 1 umowy w następujący sposób:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego me można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od urnowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku min.:
1.1. naruszania norm jakościowych dostarczanych produktów;
1.2. zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca;
1.3. brak aktualnych dokumentów świadczących o jakości dostarczanego towaru.
Po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zaprzestania naruszeń o których mowa powyżej i udzieleniu Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego 3 dniowego terminu.

Czy Zamawiający widzi możliwość zamiany Jogurtu smakowego 125 – 250g na Jogurt owocowy 400g?”


O D P O W I E D Ź :

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

Ad. 1.1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 3 ust.1;

Ad. 1.2. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści w § 3 ust. 3; ustęp uzyska brzmienie:
„W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania w okresie przydatności produktu do spożycia, Zamawiający zwróci go do dyspozycji Wykonawcy (na jego koszt), powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku niedostarczenia artykułu wolnego od wad w powyższym terminie Zamawiający zakupi ilość artykułu równą ilości reklamowanej partii tego artykułu u innego sprzedawcy.”

Ad. 1.13. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 13; niniejszy ustęp uzyska brzmienie:
„Jeśli orzeczenie potwierdzi słuszność reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w terminie jednego dnia roboczego od daty wydania orzeczenia, zastępczą partię towaru wolną od wad i bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu.”

Ad. 1.14. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 3 ust. 14;

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści w § 4 ust. 7; ustęp uzyska brzmienie:
„Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne: gotówką przez każdy żłobek w dniu dostarczenia zamówionego towaru i prawidłowo wystawionej faktury.”

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy w § 6 oraz § 7 ust. 2;

Ad. 4. Zamawiający zgadza się na umieszczenie dodatkowego zapisu w § 8 ust. 1; ustęp uzyska brzmienie:
„W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego me można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od urnowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku min.:
1.1. naruszania norm jakościowych dostarczanych produktów;
1.2. zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca;
1.3. brak aktualnych dokumentów świadczących o jakości dostarczanego towaru,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej, i udzieleniu Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego 3 dniowego terminu.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę dostaw Jogurtu owocowego zamiast Jogurtu smakowego jak i również na zmianę gramatury opakowań.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną oferta Nr 1 złożona przez:


„JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
ul. Omłotowa 12
94-251 Łódź
za cenę z VAT – 349 547,47 zł – 100 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 19.10.2011 r.


Łódź, dnia 10 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


UZP NR 274283-2011 data zamieszczenia 19-10-2011 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została zawarta umowa z firmą:

„JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
ul. Omłotowa 12
94-251 Łódź

za cenę z VAT 349 547,47 zł – 100 pkt.

Łódź, dnia 19 października 2011 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 28.09.2011 10:20
Dokument oglądany razy: 672
Podlega Ustawie