bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.2.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z firmą:

Firma „GAWEŁ”
Tadeusz Gaweł
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice
za cenę z VAT - 3 593,52 zł


Łódź, dnia 23 lutego 2015 r.


oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.2.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną:

oferta nr 3 złożona przez firmę:
Firma „GAWEŁ”
Tadeusz Gaweł
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 3 593,52 zł

ofertę złożyły również firmy:
oferta nr 1 -
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 5 889,56 zł

oferta nr 2 -
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 4 291,60 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 23 lutego 2015r.


Łódź, dnia 17 lutego 2015 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.2.2015

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2015r. do 29. 02. 2016 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2015r. do godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03142100-9 – miód naturalny

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia,
  2. Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy,
  4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach,
  5. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym,
  6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
  7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żlobków objętych dostawą,
  8. Załącznik Nr 7 - Wymagania jakościowe dla miodu naturalnego będącego przedmiotem zamówienia.

Łódź, dnia 06 lutego 2015 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 06.02.2015 10:22
Dokument oglądany razy: 322
Nie podlega Ustawie