bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.1.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z firmą:

Handel Obwoźny hurtowy Artykułami
Spożywczymi Pochodzenia Krajowego s.c.
Anna, Ryszard, Waldemar Gawinek
ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź
za cenę z VAT - 50 799,53 zł

Łódź, dnia 23 lutego 2015 r.


oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.1.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta złożona przez firmę:

Oferta numer 1
Handel Obwoźny hurtowy Artykułami
Spożywczymi Pochodzenia Krajowego s.c.
Anna, Ryszard, Waldemar Gawinek
ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź

wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 50 799,53 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 23 lutego 2015r.

Łódź, dnia 17 lutego 2015 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.1.2015

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2015r. do 29. 02. 2016 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2015r. do godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03-14-25-00-3 - jaja

  1. Opis przedmiotu zamówienia,
  2. Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy,
  4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach,
  5. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym,
  6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
  7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żlobków objętych dostawą,
  8. Załącznik Nr 7 - Wymagania jakościowe 

Łódź, dnia 06 lutego 2015 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 06.02.2015 11:59
Dokument oglądany razy: 30582
Nie podlega Ustawie