bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.2.2015 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.2.2015
BZP NR 39498 -2015 z dnia 23-02-2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z firmą:

PIEKARNIA „JAZON II”
Paweł Poryzała
Dobrzelów 83
97-400 Bełchatów

za cenę z VAT: 79 217,64 zł

Łódź, dnia 23 lutego 2015 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.2.2015


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 EUR0 na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi wpłynęły 2 oferty. Wybrana została najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów Oferta Nr 1 złożona przez firmę:


PIEKARNIA „JAZON II”
Paweł Poryzała
Dobrzelów 83
97-400 Bełchatów
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 79 217,64 zł - 100,00 pkt;

Ofertę Nr 2 złożyła firma:


Zakład Cukierniczo -Piekarski
„Piotruś” s.c.
W.P.E. Graczykowie
ul. Wyszyńskiego 6
95-035 Ozorków
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT : 82 390,98 zł – 94,23 pkt;


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 16-02-2015 r.

Łódź, dnia 9 lutego 2015 r.


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.2.2015
Biuletyn UZP : 17790 -2015 ; data zamieszczenia – 26-01-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01.03.2015r. do 29.02.2016 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
c. spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 5, do którego należy załączyć decyzje/zaświadczenia/opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część realizowany będzie przez podwykonawców należy przedstawić dokumenty wymienione w punktach 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5 oraz 7.5.6 dotyczące podwykonawców.
7.5.8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
7.5.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C]- 98pkt, kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 2 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2015r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2015r o godzinie 9:30.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Załączniki:

SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy - świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie,
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą,
Załącznik Nr 7 – Wymagania jakościowe dla świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich będących przedmiotem zamówienia.

Łódź, dnia 26 stycznia 2015 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 06.02.2015 12:50
Dokument oglądany razy: 343
Podlega Ustawie