bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.16.2014 Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 20 listopada 2014


Numer sprawy : MZŻ.T.262.16.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 381718-2014 z dnia 20.11.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy zostały zawarte umowy z:


Zadanie 1
Stanisławem Cuprjakiem
Zakład Instalacji Elektrycznych ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź
cena z VAT – 68 213,56

Zadanie 2
Waldemarem Sitekiem
Zakład Instalacyjno – Ślusarski, ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź
cena z VAT – 114 180,66 zł

Zadanie 3
Markiem Piasecznym
Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
cena z VAT – 76 680,61 zł


Łódź, dnia 4 listopada 2014 r.

Numer sprawy : MZŻ.T.262.16.2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Dla zadania 1
Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź - cena z VAT – 68 213,56 – 100 pkt

Dla zadania 2
Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek, ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź– cena z VAT – 114 180,66 zł – 100pkt

Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź– cena z VAT – 76 680,61 zł – 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Zadanie 1- instalacje elektryczne
Oferta nr 3
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21– cena z VAT – 69 275,70 zł – 98 pkt
Oferta nr 4
P.U. ELWO Zbigniew Woszczak, ul. Gipsowa 7, 91-360 Łódź– cena z VAT – 89 661,72 zł – 76 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 14 listopada 2014 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


numer sprawy : MZŻ.T.262.16.2014

Łódź, dnia 16 października 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 343596-2014 z dnia 16.10.2014 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 5 186 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na zadania:
Zadanie 1: usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych,
Zadanie 2:
usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, p.poż, centralnego ogrzewania, gazowych, przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach wodno- kanalizacyjnych, dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych zasilających wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się na terenie żłobka.
Zadanie 3:
roboty ogólnobudowlane: konserwacyjno –remontowe, awaryjne.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1, 2 lub 3.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.12.2014 do 30.11.2015 roku.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 2 000 zł
dla zadania 2 – 2 000 zł
dla zadania 3 – 2 000 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 31 października 2014 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek pokój nr 4 w godz. 8:00 - 15:00
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
-45000000-7 – roboty budowlane
-45330000-9 – roboty sanitarne
-45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe
-32552600-3 – domofony


Dokumenty do pobrania:

Pobierz

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 16.10.2014 11:40
Dokument oglądany razy: 458
Podlega Ustawie