bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.9.2014 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.9.2014
BZP NR 217655 - 2014 z dnia 15-10-2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta Umowa z firmą:

„JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT : 324 931,28 zł


Łódź, dnia 15 października 2014 r.Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.9.2014


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, oferta numer 1 z najniższą ceną złożona przez firmę:

„JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT : 324 931,28 zł – 100 pkt.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 15 października 2014 r.


Łódź, dnia 03 października 2014 r.


Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.9.2014


Ogłoszenie:

Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 29 września 2014 roku wpłynęła prośba o wprowadzenie zmian:
„Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi – nr sprawy MZŻ.Ż.262.9.2014. Proszę o wprowadzenie do wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) następujących zmian:
1. § 9 pkt 2 – w czwartej linijce po słowie „Wykonawca” proszę o dopisanie sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji”,
2. § 9 pkt 3 – w czwartej linijce po słowie „Wykonawca” proszę o dopisanie sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji”.

O D P O W I E D Ź :

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi na prośbę o wprowadzenie zmian do wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) :

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji” w czwartej linijce po słowie „Wykonawca” w § 9 pkt 2 przedmiotowej umowy;
Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji” w czwartej linijce po słowie „Wykonawca” w § 9 pkt 2 przedmiotowej umowy.

Łódź, dnia 30 września 2014 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.9.2014
Biuletyn UZP : 314838-2014 ; data zamieszczenia 23-09-2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 11. 2014r. do 31. 10. 2015 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1;
7.5.2. Formularz cenowy - załącznik nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 :
- o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 5, do którego należy załączyć decyzje/zaświadczenia/opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6. Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
7.5.7. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.8. Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 03-10-2014 r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: - 15500000-3 – Produkty mleczarskie.

Załaczniki :

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
  5. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
  6. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
  7. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą,
  8. Załącznik Nr 7 – Wymagania jakościowe dla produktów mleczarskich będących przedmiotem zamówienia.


Łódź, dnia 23 września 2014 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 23.09.2014 09:44
Dokument oglądany razy: 671
Podlega Ustawie