bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.7.2014 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych oraz produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.7.2014
BZP NR 169201 - 2014 z dnia 05-08-2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych oraz produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały zawarte dwie Umowy:

Dla Części 1 - Umowa numer MZŻ.Ż.262.7.1.2014 na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą:
Firma „GAWEŁ”
Tadeusz Gaweł
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT 62 785,23 zł

Dla Części 2 - Umowa numer MZŻ.Ż.262.7.2.2014 na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą:
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO” – oferta numer 1
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210
90-369 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 23 525,94 zł

Łódź, dnia 5 sierpnia 2014 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.7.2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych oraz produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały wybrane oferty najkorzystniejsze pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną, złożone przez firmy:

Część 1 - na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 2 złożona przez firmę :
Firma „GAWEŁ”
Tadeusz Gaweł
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT 62 785,23 zł – 100 pkt
Ofertę na dostawę różnych produktów spożywczych złożyły również firmy :
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO” – oferta numer 1
Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 68 338,83 zł – 91,88 pkt.
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion – oferta numer 3
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT 71 440,78 zł – 87,89 pkt

Część 2 - na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 1 złożona przez firmę :
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO” – oferta numer 1
Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT: 23 525,94 zł – 100 pkt.
Ofertę na dostawę produktów dla niemowląt złożyła również firma :
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion – oferta numer 3
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę z VAT 28 246,94 zł – 83,29 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania.

Łódź, dnia 28 lipca 2014 r.


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.7.2014
Biuletyn UZP : 232326 -2014 ; data zamieszczenia 11-07-2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Część 1:
Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 2-3 razy w miesiącu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 2:
Sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 2-3 razy w miesiącu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 09. 2014r. do 31. 08. 2015 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2a; 2b;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 :
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej;
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 5, do którego należy załączyć decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu;
7.5.6 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.7. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 23.07.2014r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15800000-6 – Różne produkty spożywcze

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy – różne produkty spożywcze,
  4. Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy – produkty dla niemowląt,
  5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
  6. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
  7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu,
  8. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą.

Łódź, dnia 11 lipca 2014 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 11.07.2014 09:02
Dokument oglądany razy: 696
Podlega Ustawie