bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.9.2014 Przetarg nieograniczony na poprawę bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 27 czerwca 2014r.

Numer sprawy : MZŻ.T.262.9.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 216530 – 2014 z dnia 27.06.2014 roku


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż. została zawarta umowa z:


Nowator Sp. z o.o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź
Cena brutto – 209 383,84 zł


Łódź, dnia 18 czerwca 2014r.

Numer sprawy : MZŻ.T.262.9.2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż. została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Oferta nr 3
Nowator Sp. z o.o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź
Cena brutto – 209 383,84 zł – 100 pkt


Pozostałe oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Almont Sp. z o.o. ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las
Cena brutto – 287 319,29 zł – 73 pkt

Oferta nr 2
ABiD R. Majcher ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
Cena brutto: 232 127,63 zl – 90 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 23 czerwca 2014 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Numer sprawy MZŻ.T.262.9.2014

Łódź, dnia 2 czerwca 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 118489-2014 z dnia 02.06.2014r.


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, fax 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia – 01.07.2014 – 29.08.2014 roku
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające prawidłowe wykonanie.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 5 000 zł.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 17 czerwca 2014 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
- merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

do pobrania:

dokumenty przetargowe do pobrania - pobierz

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 02.06.2014 14:07
Dokument oglądany razy: 447
Podlega Ustawie