bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.8.2014 Przetarg nieograniczony - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż. (unieważniony)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 2 czerwca 2014 roku


Znak sprawy: MZŻ.T.262.8.2014


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na poprawę bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Numer sprawy MZŻ.T.262.8.2014

Łódź, dnia 15 maja 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 164148-2014 z dnia 15.05.2014r.


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, fax 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia – 01.07.2014 – 29.08.2014 roku
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające prawidłowe wykonanie.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 5 000 zł.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 2 czerwca 2014 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
- merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

Do pobrania:

  1. siwz
  2. załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  4. załącznik nr 3 - przedmiary robót
  5. załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa
  6. załącznik nr 5 - zobowiązanie
  7. załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
  8. załącznik nr 7 – wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 15.05.2014 12:23
Dokument oglądany razy: 397
Podlega Ustawie