bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.7.2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 2 czerwca 2014 roku


Numer sprawy MZŻ.T.262.7.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 184952-2014 z dnia 02.06.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych zostały umowy z:


Dla zadania 3
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński
90-319 Łódź, ul. Wigury 21
Cena brutto: 25 034,85 zł


Numer sprawy MZŻ.T.262.7.2014


Łódź, dnia 20 maja 2014 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 169484-2014 z dnia 20.05.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych zostały umowy z:

Dla zadania 1
Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana
ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź
Cena brutto: 40 606,84 zł

Dla zadania 2
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Cena brutto: 21 381,16 zł


Łódź, dnia 6 maja 2014 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Numer sprawy : MZŻ.T.262.7.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Zadanie 1
Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana
ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź
Cena brutto: 40 606,84 zł

Zadanie 2
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Cena brutto: 21 381,16 zł

Zadanie 3
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński
90-319 Łódź, ul. Wigury 21
Cena brutto: 25 034,85 zł


Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
P.I.B. HESBUD, Bechcice Kolonia 8, 95-083 Lutomiersk, fax: 043 677 68 54
Zadanie 1 - Cena brutto: 51 477,52 zł – 79 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 36 324,49 zł – 64 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 33 260,12 zł - 75 pkt

Oferta nr 2
Erlich Cezary Feterlich ul. Adwentowicza 21/54, 92-334 Łódź,
Zadanie 3 - Cena brutto: 27 677,20 zł – 90 pkt


Oferta nr 3
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk, ul. Karniszewicka 74B, 95-200 Pabianice
Zadanie 2 - Cena brutto: 28 277,02 zł – 76 pkt

Oferta nr 4
TOR-PAS ul. Radwańska 58, 93-574 Łódź
Zadanie 2 - Cena brutto: 27 892,57 zł – 77 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 29 110,64 zł – 86 pkt

Oferta nr 6
PRYMBUD Mariusz Przymiński, ul. Podchorążych 46, 94-234 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 42 711,71 zł – 95 pkt

Oferta nr 7
BRAT-BUD P.P.H.U ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź, fax 42 651 98 00
Zadanie 1 - Cena brutto: 59 675,73 zł – 68 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 31 095,58 zł – 69 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 32 268,07 zł – 78 pkt

Oferta nr 8
Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, fax: 042 656 10 14
Zadanie 2 - Cena brutto: 24 435,36 zł – 88 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 26 393,51 zł – 95 pkt

Oferta nr 9
PW WAGSBO s.c. ul. Duńska 1, 91-204 Łódź, fax: 42 679 45 65
Zadanie 3 - Cena brutto: 26 466,96 zł – 95 pkt


Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostaną zawarte po dniu 12 maja 2014 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Numer sprawy MZŻ.T.262.7.2014

Łódź, dnia 11 kwietnia 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 80265-2014 z dnia 11.04.2014

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych w podziale na :
4.1. Zadanie 1:
Remont chodnika i utwardzenie wyjazdu do bramy w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16.
Remont chodnika i utwardzenie wyjazdu do bramy w żłobku nr 14 przy ul. Pawia 20.
Remont ogrodzenia w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17.
4.2. Zadanie 2:
Remont sanitariatu dla dzieci w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29.
4.3. Zadanie 3:
Remont instalacji elektrycznej w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a.
Remont instalacji elektrycznej w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000 zł
dla zadania 2 – 600 zł
dla zadania 3 – 600 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 28 kwietnia 2014 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Do pobrania:

  1. siwz
  2. załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  4. załącznik nr 3, 3a, 3b - przedmiary robót zadanie 1
  5. załącznik nr 4 - przedmiary robót zadanie 2
  6. załącznik nr 5, 5a - przedmiar robót zadanie 3
  7. załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy
  8. załącznik nr 7 – zobowiązanie
  9. załącznik nr 8 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.04.2014 13:01
Dokument oglądany razy: 561
Podlega Ustawie