bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.6.2014 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w podziale na zadania

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.6.2014

Łódź, dnia 9 maja 2014 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 157368-2014 z dnia 09.05.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych została umowy z:

P.H.U. Mester Serwis s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 25 585,06 zł
Zadanie 2 - Cena brutto: 38 201,29 zł
Zadanie 3 - Cena brutto: 60 697,82 zł
Zadanie 4 - Cena brutto: 23 393,55 zł


Numer sprawy MZŻ.T.262.6.2014

Łódź, dnia 23 kwietnia 2014 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 8
P.H.U. Mester Serwis s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 25 585,06 zł – 100 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 38 201,29 zł – 100 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 60 697,82 zł – 100 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 23 393,55 zł – 100 pkt


Oferty odrzucone:
Zadanie 3
P.I.B. HESBUD, Bechcice Kolonia 8, 95-083 Lutomiersk - oferta odrzucona w zakresie zadania 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak kosztorysu w zakresie instalacji sanitarnej dla żłobka nr 24.

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
TECH-BUD ul. Spacerowa 71, 98-220 Zduńska Wola,
Zadanie 1 - Cena brutto: 41 649,40 zł – 61 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 38 007,31 zł – 62 pkt

Oferta nr 2
P.I.B. HESBUD, Bechcice Kolonia 8, 95-083 Lutomiersk,
Zadanie 1 - Cena brutto: 65 129,07 zł – 39 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 53 948,52 zł – 71 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 40 828,33 zł – 57 pkt


Oferta nr 3
PW WAGSBO s.c. ul. Duńska 1, 91-204 Łódź,
Zadanie 4 - Cena brutto: 28 064,74 zł -83 zł

Oferta nr 4
PPHU RUBEX ul. Górkiego 10/12, 92-525 Łódź,
Zadanie 1 - Cena brutto: 42 557,74 zł – 60 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 58 124,03 zł – 66 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 86 087,68 zł – 71 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 35 063,55 zł – 67 pkt

Oferta nr 5
Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź,
Zadanie 1 - Cena brutto: 30 330,67 zł – 84 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 42 801,74 zł – 89 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 64 057,65 zł – 94 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 28 698,25 zł – 82 pkt

Oferta nr 6
AGO-BUD Andrzej Ostapski, ul. Osadnicza 50, 91-357 Łódź,
Zadanie 1 - Cena brutto: 34 893,54 zł – 73 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 49 981,21 zł – 56 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 69 641,74 zł – 87 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 39 071,48 zł – 59 pkt

Oferta nr 7
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 3 - Cena brutto: 62 097,62 zł -98 pkt

Oferta nr 9
BRAT-BUD P.P.H.U ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź,
Zadanie 1 - Cena brutto: 34 704,97 – 74 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 39 546,17 – 96 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 65 347,29 – 93 pkt
Zadanie 4 - Cena brutto: 32 963,28 – 71 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 28 kwietnia 2014 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Łódź, dnia 28 marca 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 105788-2014 z dnia 28.03.2014

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w podziale na :
Zadanie 1:
Remont łazienki dla dzieci wraz z zapleczem w żłobku nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171.
Zadanie 2:
Remont kuchni i łazienki dla dzieci w żłobku nr 30 przy ul. Łąkowej 1.
Zadanie 3:
Remont kuchni w żłobku nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4 i w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7.
Zadanie 4:
Remont łazienki dla dzieci w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont sanitariatów w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000 zł
dla zadania 2 – 1 500 zł
dla zadania 3 – 2 000 zł
dla zadania 4 – 1 000 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 14 kwietnia 2014 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Dokumenty do pobrania:

  1. Siwz
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4. załącznik nr 3 - przedmiary robót zadanie 1
  5. załącznik nr 4 - przedmiary robót zadanie 2
  6. załącznik nr 5, 5a - przedmiar robót zadanie 3
  7. załącznik nr 6, 6a – przedmiar robót zadanie 4
  8. załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy
  9. załącznik nr 8 – zobowiązanie
  10. załącznik nr 9 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 28.03.2014 10:02
Dokument oglądany razy: 793
Podlega Ustawie