bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 12/11OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP - 282072-2011 z dnia 9 września 2011r.

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.01.2012 r.,
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy.
- oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 19.06.2011 r.
- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, tj. 19.03.2011 r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- aktualna koncesja/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw – złożona w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817)
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 19.03.2011 r.,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 19.06.2011 r.,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 19.03.2011 r.
8. Wadium - nie dotyczy,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 19 września 2011 r. godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Roman Ryżlak i Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy


Łódź, dnia 09 września 2011 roku

  1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Oświadczenie
  5. Oświadczenie
  6. Wzór Umowy

Łódź, dnia 29 września 2011 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/12/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 312248 - 2011 z dnia 29.09.2011r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

Batorski i Wspólnicy Sp. jawna
Józefin 40
97-225 Ujazd
za cenę z VAT: 67 305,60 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 09.09.2011 13:43
Dokument oglądany razy: 566
Podlega Ustawie