bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.4.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania - ogłoszenie o unieważnieniu

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Łódź, dnia 19 marca 2014 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta odrzucona:
Oferta nr 1
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie ul. Uniwersytecka 2, 90-137 Łódź – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zaakceptował warunków Zamawiającego w zakresie pkt. XVI 2.3. siwz.


numer sprawy : MZŻ.T.262.4.2014

Łódź, dnia 11 marca 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 50673-2014 z dnia 11.03.2014

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na zadania.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.04.2014r. do 31.12.2015r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
7.6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 19 marca 2014r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09123000-7 - Gaz ziemny,
65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

Do pobrania:

1.

dokumety przetargowe


Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.03.2014 10:38
Dokument oglądany razy: 363
Podlega Ustawie