bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.2.2014 Przetarg nieogranicozny na kompleksową dostawę gazu ziemnego do 27 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - ZMIANA OGŁOSZENIA

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Łódź, dnia 20 lutego 2014 roku


Znak sprawy: MZŻ.T.262.2.2014


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego do 27 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta odrzucona:
Oferta nr 1
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie ul. Uniwersytecka 2, 90-137 Łódź – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zaakceptował warunków Zamawiającego w zakresie pkt. III.10, XVI.2.1; 2.4; 2.6, pkt. XVI 2.3. siwz.


numer sprawy : MZŻ.T.262.2.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

BZP 44500-2014 z dnia 07.02.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, informuje że na podstawie art. 12a ustawy Pzp wprowadzono zmiany treści ogłoszenia.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 lutego 2014r do godz.10:00.
Poniżej zamieszczono wykaz zmian w dokumentach przetargowych.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.1. Po zmianach:
III. Opis przedmiotu zamówienia
9. Rozliczenie zobowiązań odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na podstawie faktycznego zużycia gazu po dokonaniu przez Wykonawcę odczytów stanów gazomierzy i wystawieniu faktury.
12. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
1.2. Po zmianach:
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 :
3.1. o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 14.11.2013r.
3.2. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. 14.08.2013r
1.3. Po zmianach:
IX. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.03.2014 r.
1.4. Po zmianach:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 nie później niż do dnia 14 lutego 2014 r. do godz.10:00
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14 lutego 2014 r. o godz.10 15 w pokoju nr 11 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi adres jw.
1.5. Po zmianach:
XII. Obliczanie ceny oferty.
Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób :
3. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o ceny i stawki wynikające z aktualnego cennika Wykonawcy oraz z taryfy systemu dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez odpowiedni organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze stawkami gazu ziemnego obowiązującymi dla Wykonawcy, zatwierdzonej przez jego Zarząd.
4. Wyliczona całkowita cena brutto będzie służyć do celu porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie wynikała z rzeczywistego zużycia gazu.
1.6. Po zmianach:
załącznik nr 2 – formularz cenowy - do pobrania


Łódź, dnia 4 lutego roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 39912-2014 z dnia 04.02.2014r.

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do 27 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.03.2014r. do 31.12.2015r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
7.6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 12 lutego 2014r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09123000-7 - Gaz ziemny,
65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

Do pobrania:

  1. siwz
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3 – Wykaz obiektów
  5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 44 Pzp.

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 04.02.2014 13:31
Dokument oglądany razy: 531
Podlega Ustawie