bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.3.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 20 lutego 2014roku


Znak sprawy: MZŻ.T.262.3.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 60326 – 2014 z dnia 20.02.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

Batorski i Wspólnicy sp.j.
97-225 Ujazd, Józefin 40,
za cenę z VAT – 55 350,00 zł


Łódź, dnia 14 lutego 2014 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Znak sprawy: MZŻ.T.262.3.2014

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 1
Batorski i Wspólnicy sp.j.
97-225 Ujazd, Józefin 40,
za cenę z VAT – 55 350,00 zł - 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 2
KOPER spółka jawna ul. Pilaszków 18 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 57 379,50 zł – 96 plt
Oferta nr 3
PPHU LUNA Jacek Skorupa, ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Za cenę z VAT – 59 040,00 zł – 94 pkt
Oferta nr 4
KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom
za cenę z VAT - 57 748,50 zł – 96 pkt
Oferta nr 5
PETROJET Sp. z oo. 26-670 Pionki, Kieszek 52
za cenę z VAT - 58 117,50 zł – 95 pkt
Oferta nr 6
FHU Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków
za cenę z VAT – 56 641,50 zł – 98 pkt
Oferta nr 7
TRANSPORT-HANDEL Janusz Wojda ul. Podgórna 21 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 55 719,00 zł – 99 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 19 lutego 2014r.
Dziękujemy za udział w przetargu


Numer sprawy MZŻ.T.262.3.2014

Łódź, dnia 29 stycznia 2014 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP - 32842-2014 z dnia 29.01.2013

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2014 r.,
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
7.5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
7.6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 7 lutego 2014r. godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Roman Ryżlak pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy

Do pobrania:

  1. siwz
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3– Oświadczenie Wykonawcy
  5. Załącznik Nr 4- Wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 29.01.2014 12:05
Dokument oglądany razy: 406
Podlega Ustawie