bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.1.2014 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.1.14
BZP NR 55648 - 2014 z dnia 18-02-2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części, została zawarta umowa z firmą:

Dla części 1 - sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych:
Handel Obwoźny Hurtowy Art. Spożywczymi Pochodzenia Krajowego
Anna Gawinek, Ryszard Gawinek, Waldemar Gawinek
ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 49 216,13 zł – 100 pkt

Dla części 2- sukcesywna dostawa miodu naturalnego:
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 5 369,62 zł – 100 pkt


Łódź, dnia 18 lutego 2014 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.1.14

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną oferta:

Dla części 1 – sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych:
Oferta Nr 1 złożona przez firmę:
Handel Obwoźny Hurtowy Art. Spożywczymi Pochodzenia Krajowego
Anna Gawinek, Ryszard Gawinek, Waldemar Gawinek

ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 49 216,13 zł – 100 pkt

Dla części 2- sukcesywna dostawa miodu naturalnego:
Oferta Nr 2 złożona przez firmę:
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 5 369,62 zł – 100 pkt

Ofertę dla części 1 – sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeży ofertę złożyła również firma:
Oferta Nr 2
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 62 456,63 zł – 78,80 pkt

Odrzucono 0fertę Nr 3 złożoną przez firmę:
ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
ul. Budy 4
91-610 Łódź

Do oferty nie załączono:

  1. Decyzji lub zaświadczeń lub opinii wydanych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 5;
  2. Polisy OC a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  3. Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  4. Decyzji administracyjnej o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  5. Zaświadczeń lekarsko – weterynaryjnych dla dostarczanych jaj konsumpcyjnych;
  6.  Aktualnych badań jaj w kierunku salmonelli;

Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp : treść oferty nie odpowiada treści siwz: Brak Formularza cenowego - Załącznik Nr 2b do siwz

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) o wyniku postępowania, w dniu 17 lutego 2014 r.

Łódź, dnia 6 lutego 2014 r.


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.1.2014
Biuletyn UZP 29298-2014; data zamieszczenia: 27-01-2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku, 5-6 razy w miesiącu w godzinach 8:00 – 12:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01.03.2014r. do 28.02.2015 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy;
7.1. Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy Prawo zamówień publicznych;
7.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2a oraz 2b;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 :
- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ;
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.5.5 Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 5;
7.5.6 Decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 5;
7.5.7. Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.8 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9 Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10 Zaświadczenie lekarsko – weterynaryjne dla dostarczanych jaj konsumpcyjnych;
7.5.11 Aktualne badania jaj w kierunku salmonelli;
7.5.12 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 05-02-2014. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa

Załączniki:

SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy,
Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy,
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu,
Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą,

Łódź, dnia 27 stycznia 2014 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 27.01.2014 08:54
Dokument oglądany razy: 508
Podlega Ustawie