bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/12/13 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 23 stycznia 2014 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 14777-2014 z dnia 23.01.2014r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/12/13

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z


PGE Obrót S.A.
Oddział I z siedziba w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT –333 437,49 zł


Łódź, dnia 20 grudnia 2013 roku

Numer sprawy : MZŻ/T/262/12/13


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A.
Oddział I z siedziba w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT –333 437,49 zł –100 pkt

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a może zostać zawarta bez zachowania terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.


Dziękujemy za udział w przetargu.


Łódź, dnia 13 grudnia 2013 roku

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie
Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W rozdziale XVI pkt. 2 ppkt. 2.1 SIWZ. Z uwagi na fakt, iż OSD odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Sprzedawca stwierdza, że posiada oświadczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w którym OSD zobowiązuje się do zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej standardów jakościowych energii elektrycznej, zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami),”
2. W rozdziale XVI SIWZ. Wykonawca informuje, że zmiana parametrów dystrybucyjnych w trakcie realizacji umowy kompleksowej może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą
o wprowadzenie w rozdziale XVI. SIWZ zapisu o następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”
3. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Odpowiedź
1. Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w rozdziale XVI pkt 2 ppkt.2.1. SIWZ.
Było:
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej przez okres trwania umowy, na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy - Prawo energetyczne.


Będzie:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oświadczenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w którym OSD zobowiązuje się do zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej standardów jakościowych energii elektrycznej, zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami),

2. Zamawiający wprowadza w rozdziale XVI poprzez dodanie pkt. 2 ppkt. 12 zapisu o treści:
W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie
z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.

3. Zamawiający wprowadza w rozdziale XVI poprzez dodanie pkt. 2 ppkt. 13 zapisu o treści:
Dopuszcza się możliwość zmian ceny energii elektrycznej o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami
w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej.


Numer sprawy MZŻ/T /262/ 12/13


Łódź, dnia 11 grudnia 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 512571-2013 z dnia 11.12.2013

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61,
fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
7.6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 19 grudnia 2013r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09300000-2 – energia elektryczna
65300000-6- przesył energii elektrycznej

Do pobrania:

1.  Dokumenty do pobrania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.12.2013 11:07
Dokument oglądany razy: 394
Podlega Ustawie