bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/9/13 Przetarg nieograniczony na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Łódź, dnia 01 października 2013 roku


Numer sprawy: MZŻ/T/262/9/13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 397550 - 2013; data 01.10.2013


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r została zawarta umowa z:


Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 201
94-111 Łódź
Cena brutto: 74 006,64 złŁódź, dnia 23 września 2013

Numer sprawy : MZZ/T/262/9/13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r. została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 201, 94-111 Łódź
Cena brutto: 74 006,64 zł – 100 pkt

Oferty odrzucone:
Oferta nr 3
Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Biuro Regionalne ul. Piotrkowska 273 90-457 Łódź - oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz – wykonawca wprowadził poprawki w § 2 pkt 12 i § 7 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym załącznik do siwz.

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 2
Agencja Ochrony Tom Secret Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź
Cena brutto: 118 744,20 zł – 62 pkt

Oferta nr 4
SERVO Sp. z o.o.Ul. Lutomierska 131, 91-035 Łódź
Cena brutto: 123 541,20 zł – 60 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 28 września 2013 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.


Numer sprawy MZŻ/T /262/9/13

Łódź, dnia 12 września 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 370870-2013 z dnia 12.09. 2013 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające prawidłowe wykonanie.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium – nie dotyczy
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 20 września 2013 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
- merytorycznych:
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
79710000-4 - usługi ochroniarskie

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie
  5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie
  6. Załącznik Nr 5 - Wykaz obiektów do konserwacji i monitorowania
  7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy
  8. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 12.09.2013 13:43
Dokument oglądany razy: 540
Podlega Ustawie