bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/12/13 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/12/13
BZP NR 191929 - 2013 z dnia 20-09-2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na trzy części zostały zawarte umowy z firmami:

Dla Części 1 - na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą :
„UNIFREEZE” Sp. z o. o.
ul. Targowa 1
09-400 Płock
za cenę z VAT: 68 621,49 zł – 100 pkt.


Dla Części 2 - na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 24 063,44 zł – 100 pkt.


Dla Części 3- na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z :
Firmą Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Filia: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 149/151
za cenę z VAT: 101 918,08 zł – 100 pkt.

Łódź, dnia 20 września 2013 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/12/13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na trzy części zostały wybrane najkorzystniejsze pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną oferty złożone przez firmy :

Część 1 - na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 3 złożona przez firmę :
„UNIFREEZE” Sp. z o. o.
ul. Targowa 1
09-400 Płock
za cenę z VAT: 68 621,49 zł – 100 pkt.

Część 2 - na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 4 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 24 063,44 zł – 100 pkt.

Część 3- na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oferta numer 2 złożona przez firmę :
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Filia: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 149/151
za cenę z VAT: 101 918,08 zł – 100 pkt.

Ofertę dla części 1 złożyła również firma:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 154 205,42 zł – 44,50 pkt.

Ofertę dla części 2 złożyła również firma:
P.P.H.U. „SAUERKRAUT”
Władysława Kotschmarów
Ul. Łódzka 141
62-800 Kalisz
za cenę z VAT: 35 067,58 zł – 68,62 pkt.

Ofertę dla części 3 złożyła również firma:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 109 106,60 zł – 93,41 pkt.


Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte po upływie 5 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania.

Łódź, dnia 11 września 2013 r.


oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/12/13
Biuletyn UZP – 349284 – 2013 – data zamieszczenia 29-08-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Część 1:
Sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 2:
Sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 3:
Sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 08. 2013r. do 31. 07. 2014 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 :
- o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 09.06.2013r;
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 09.03.2013r., a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
Złożenie przez osobę fizyczną Oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia Oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – załącznik nr 6;
7.5.6 Decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 6;
7.5.7 Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.8. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 09.09.2013r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy - część 1,
  4. Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy - część 2,
  5. Załącznik Nr 2c – Formularz cenowy - część 3,
  6. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
  7. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym,
  8. Załącznik Nr 5 – Wykaz żłobków,
  9. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu.

Łódź, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 29.08.2013 12:40
Dokument oglądany razy: 622
Podlega Ustawie