bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/8/13 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/8/13
UZP NR 291946-2013 z dnia 24-07-2013r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi został unieważniony na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty.

Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r.


oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/8/13
Biuletyn UZP 291946 -2013; data zamieszczenia: 24-07-2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 3 razy w tygodniu w godzinach 6:30 - 8:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 02.09.2013r. do 31. 08. 2014 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy;
7.1. Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy Prawo zamówień publicznych;
7.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 05.05.2013r.;
7.5.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.5. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 05.02.2013r., a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
Złożenie przez osobę fizyczną Oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 czyni zadość wymogowi złożenia Oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.6 Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 7;
7.5.7 Decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 7;
7.5.8. Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.9. Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.11 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 05.08 2013r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15100000-9 – świeże mięso i wyroby mięsne

Załączniki:

1. SWIZ
2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
5. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
6. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym,
7. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków,
8. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu

Łódź, dnia 24 lipca 2013 r

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 24.07.2013 11:09
Dokument oglądany razy: 495
Podlega Ustawie