bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/5/13 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w podziale na zadania.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/13

Łódź, dnia 3 lipca 2013r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 258448 – 2013 z dnia 03.07.2013

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych zostały zawarte umowy z:

Zadanie 1 i 3
Marek Piaseczny
Zakład Remontowo Budowlany
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 22 829,76 zł
Zadanie 3 - Cena brutto: 8 992,96 zł

Zadanie 2
BUD MAX Łukasz Pawłowski
Ul. Dojazd 22, 98-220 Zduńska Wola
Cena brutto: 30 137,66 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/13

Łódź, dnia 27 czerwca 2013r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Zadanie 1 i 3
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 1 - Cena brutto: 22 829,76 zł
Zadanie 3 - Cena brutto: 8 992,96 zł

Zadanie 2
BUD MAX Łukasz Pawłowski
Ul. Dojazd 22, 98-220 Zduńska Wola
Cena brutto: 30 137,66 zł

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
BUD MAX Łukasz Pawłowski, ul. Dojazd 22, 98-220 Zduńska Wola
Zadanie 1 - Cena brutto: 26 695,11 zł – 85,5 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 9 639,71 zł – 93 pkt

Oferta nr 2
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk, ul. Karniszewicka 74B, 95-200 Pabianice
Zadanie 1 - Cena brutto: 25 835,81 zł – 88,4 pkt
Zadanie 2 - Cena brutto: 37 076,98 zł – 81 pkt
Zadanie 3 - Cena brutto: 12 509,86 zł – 72 pkt

Oferta nr 4
Zakład Ogólnobudowlany ABAKUS, ul. Dubois 33m. 52, 95-100 Zgierz
Zadanie 3 - Cena brutto: 10 059,50 zł – 89 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 2 lipca 2013 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Numer sprawy MZŻ/T /262/5/13

Łódź, dnia 10 czerwca 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 221252-2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w podziale na :
Zadanie 1: Remont łazienek
1.1. żłobek nr 29 przy ul. Gogola 9 - 1 łazienka,
1.2. żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12– 1 łazienka,
Zadanie 2: Remont łazienek
2.1. żłobek nr 8 ul. Starorudzka 5/7 – 2 łazienki,
Zadanie 3: Roboty w zakresie malowania i prac ogólnobudowlanych
3.1. żłobek nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108 – malowanie bawialni,
3.2. żłobek nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9 – malowanie kuchni i łazienki,
Dopuszcza się złożenia oferty częściowej na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające prawidłowe wykonanie,
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości:
dla zadania 1 – 700 zł
dla zadania 2 – 700 zł
dla zadania 3 – 400 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 25 czerwca 2013 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
- merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Do pobrania:

  1. siwz
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4. załącznik nr 3, 3a - przedmiary robót zadanie 1
  5. załącznik nr 4 - przedmiary robót zadanie 2
  6. załącznik nr 5 i 5a - przedmiar robót zadanie 3
  7. załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
  8. załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
  9. załącznik nr 8 – zobowiązanie
  10. załącznik nr 9 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 10.06.2013 10:10
Dokument oglądany razy: 876
Podlega Ustawie