bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/4/13 Przetarg nieograniczony - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a w podziale na części

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZŻ/T/262/4/13

Łódź, dnia 3 lipca 2013r


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 256894-2013 z dnia 03.07.2013 roku


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a w podziale na części:
1.1. przebudowę pomieszczeń kuchni w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych wraz z wyposażeniem,
1.2. zabudowę tarasów w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych,
1.3. roboty budowlane w zakresie naprawy tarasu od strony wschodniej
została zawarta umowa z:

BUD MAX Łukasz Pawłowski
ul. Dojazd 22
98-220 Zduńska Wola
Cena brutto: 286 241,54 zł

Numer sprawy : MZŻ/T/262/4/13


Łódź, dnia 24 czerwca 2013r


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym - poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a w podziale na części:
1.1. przebudowę pomieszczeń kuchni w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych wraz z wyposażeniem,
1.2. zabudowę tarasów w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych,
1.3. roboty budowlane w zakresie naprawy tarasu od strony wschodniej
została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

BUD MAX Łukasz Pawłowski
ul. Dojazd 22
98-220 Zduńska Wola
Cena brutto: 286 241,54 zł – 100 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta z pominięciem terminów określonych w art. 94 ust. 1 - w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Numer sprawy MZŻ/T /262/4/13

Łódź, dnia 5 czerwca 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 99995-2013 z dnia 05.06.2013 rok

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a w podziale na części:
4.1. przebudowę pomieszczeń kuchni w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych wraz z wyposażeniem,
4.2. zabudowę tarasów w zakresie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych elektrycznych,
4.3. roboty budowlane w zakresie naprawy tarasu od strony wschodniej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 20 czerwca 2013 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
- merytorycznych:
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych,
45214000-0 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z edukacją i badaniami,
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania,
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45331210-1 – Instalowanie wentylacji,
45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,
39314000-6 –Przemysłowy sprzęt kuchenny.


Do pobrania:

  1. SiWZ
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4. załącznik nr 3 - przedmiary robót
  5. załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa
  6. załącznik nr 5 - zobowiązanie
  7. załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
  8. załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu
  9. załącznik nr 8 – wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 05.06.2013 09:44
Dokument oglądany razy: 594
Podlega Ustawie