bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/3/13 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych wraz transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 26 czerwca 2013 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/3/13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 245238-2013 z dnia 26.06.2012

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została zawarta umowa z:

PPHU A’TU SERVICE
ul. Urocza 1
95-020 Andrespol
za cenę z VAT –48 560,40 zł

Numer sprawy : MZŻ/T/262/3/13


Łódź, dnia 5 czerwca 2013r


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

PPHU A’TU SERVICE
ul. Urocza 1
95-020 Andrespol
za cenę z VAT –48 560,40 zł –100 pkt

Ofertę złożyła również firma:
NASTKA Usługi pralnicze s.c.
Jacek i Wiesława Nastaga
94-032 Łódź, ul. Bratysławska 2A
za cenę z VAT –51 364,80 zł – 94,54 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 11 czerwca 2013 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Łódź, dnia 20 maja 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 81951-2013 z dnia 20 maja 2013

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 420639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia – w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp.
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium – nie dotyczy
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 29 maja 2013 do godz.10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Majewska, Stanisław Orliński, pokój nr 4 w godz. 8:00 - 15:00
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 98310000-9– usługi prania i czyszczenia na sucho

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 – Wykaz żłobków
  4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu składek
  5. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawy Pzp
  6. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy
  7. Załącznik Nr 6 - Wykaz środków pralniczych i dezynfekujących

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 20.05.2013 13:04
Dokument oglądany razy: 454
Podlega Ustawie