bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/1/13 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnegodo 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/1/13
BZP NR 26097 - 2013 z dnia 19-02-2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części została zawarta umowa z firmą:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Część 1 na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
za cenę z VAT 59 869,64 zł – 100 pkt.

Część 2 na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
za cenę z VAT 6 375.13 zł – 100 pkt.


Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/1/13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższa ceną oferta Nr 1 złożona przez firmę :

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

dla Części 1
za cenę z VAT 59 869,64 zł – 100 pkt.

dla Części 2
za cenę z VAT 6 375.13 zł – 100 pkt.


Łódź, dnia 12 lutego 2013 r.


Oznaczenie sprawy  MZŻ/A/262/1/13
Biuletyn UZP 17711-2013 data zamieszczenia 04-02-2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl .
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Część 1:
03142500-3 - jaja
Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku, 3 – 4 razy w miesiącu w okresie trwania zamówienia, w godzinach 8:00 – 12:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 2:
03142100-9 - miód
Sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku, 3 – 4 razy w miesiącu w okresie trwania zamówienia, w godzinach 8:00 – 12:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2013r. do 28. 02. 2014 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
7.5.2 Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2a, 2b,
7.5.3 Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 12. 11. 2012r.,
7.5.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
7.5.5 Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj.
12. 08. 2012r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.6 Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski, dostarczaniu niezbędnej dokumentacji oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – załącznik nr 7,
7.5.7 Decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środek/-ki transportu wskazany w załączniku nr 7,
7.5.8 Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.9 Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10 Zaświadczenie o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.11 Zaświadczenie lekarsko – weterynaryjne dla oferowanych jaj konsumpcyjnych oraz atest jakościowy;
7.5.12 Aktualne badania oferowanych jaj w kierunku salmonelli.
7.6 Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 12. 02. 2013 r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z Art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa

Do pobrania

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
3. Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy – jaj kurze i przepiórcze świeże,
4. Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy- miód naturalny,
5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach,
6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
7. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
8. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków,
9. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski .

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 04.02.2013 09:11
Dokument oglądany razy: 484
Podlega Ustawie