bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/2/13 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 6 lutego 2013 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/2/13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 50672 - 2013 z dnia 06.02.2013 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

Batorski i Wspólnicy Sp. jawna
Józefin 40
97-225 Ujazd
za cenę z VAT: 63 960, 00

Łódź, dnia 29 stycznia 2013 roku

Numer sprawy : MZZ/T/262/2/13


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 1
Batorski i Wspólnicy sp.j.
Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę z VAT - 63 960, 00 zł – 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 2
PPHU „LUNA” Jacek Skorupa ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrow Łódzki
za cenę z VAT – 67 502, 40 zł – 95 pkt

Oferta nr 3
KOPER spółka Jawna, Pilaszków 18 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 64 550, 40 zł – 99 pkt

Oferta nr 4
PETROLIS Sp. z oo. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204
za cenę z VAT - 66 321,60 zł – 96 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 4 lutego 2013 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 2 /13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP - 23176-2013 z dnia 16.01.2013

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2013 r.,
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 25 stycznia 2013 r. godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Roman Ryżlak pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy

Łódź, dnia 16 stycznia 2013 roku

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3– Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
  5. Załącznik Nr 4– Oświadczenie o spełnieniu warunków.
  6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 16.01.2013 13:17
Dokument oglądany razy: 462
Podlega Ustawie