bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/16/12 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 14 grudnia 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/16/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr -510572 – 2012 z dnia 14.12.2012r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z


PGE Obrót S.A.
Oddział I z siedziba w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT – 310 460,96 zł

Numer sprawy : MZŻ/T/262/16/12


Łódź, dnia 22 listopada 2012 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A.
Oddział I z siedziba w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT –310 460,96 zł –100 pkt

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a może zostać zawarta bez zachowania terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Łódź, dnia 16 listopada 2012 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ/T/262/16/12

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 16 listopada 2012 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie
„Proszę o modyfikację treści SIWZ w wymienionych zakresach:
W Rozdziale XVI pkt. 2 lit. c) proponuję rozszerzyć zapis o możliwość zmiany cen ofertowych w przypadku zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego oraz zmian skutkujących wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów”

Odpowiedź
Zamawiający zgadza się na zamianę zapisu SIWZ XVI pkt. 2 lit. c w zakresie:
Było:
Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Po zmianie:
Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zmiany stawki podatku VAT.

Na propozycję wprowadzenia pozostałych zmian Zamawiający nie wyraża zgody.

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 16/12


Łódź, dnia 12 listopada 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 444256-2012 z dnia 12. 11.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61,
fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
• są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 22 listopada 2012 r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09300000-2 – energia elektryczna
65300000-6- przesył energii elektrycznej

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3 – Wykaz obiektów, szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej, moc umowna
  5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 44 Pzp.
  6. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 12.11.2012 11:40
Dokument oglądany razy: 470
Podlega Ustawie