bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/9/12 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Łódź, dnia 04 października 2012r.

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/9/12
UZP NR 205127-2012 z dnia 25.09.2012 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi został unieważniony na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty.


oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/9/12
Biuletyn UZP 205127 – 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00-7:00, do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 02. 11. 2012r. do 31. 10. 2013 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 04.07.2012r.;
7.5.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.5. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 04.04.2012r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.6 oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – załącznik nr 7;
7.5.7 decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środek transportu wskazany w załączniku nr 7;
7.5.8. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 04-10-2012r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15810000-9 – świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Pliki do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy,
  4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach,
  5. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
  6. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
  7. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą,
  8. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu

Łódź, dnia 25 września 2012 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 25.09.2012 12:33
Dokument oglądany razy: 488
Podlega Ustawie