bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/4/12 Przetarg Nieograniczony o wartości szacunkowej ponizej 200000 EURO na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4/12
BZP NR 198289 - 2012 z dnia 14-09-2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 200 000 euro na sukcesywna dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa :

Część 1 - na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą:
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 141 632,10 zł – 100 pkt.


Część 2 - na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą:
oferta numer 3 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 31 312,44 zł – 100 pkt.

Część 3 - na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi z firmą:
oferta numer 2 złożona przez firmę :
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO” Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Filia: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 149/151
za cenę z VAT: 100 040,92 zł – 100 pkt.

Łódź, dnia 14 września 2012r.

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4/12

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 200 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana:

Część 1
oferta numer 3 złożona przez firmę:
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 141 632,10 zł – 100 pkt.

Część 2
oferta numer 3 złożona przez firmę :
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 31 312,44 zł – 100 pkt.

Część 3
oferta numer 2 złożona przez firmę :
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO” Grzegorz Roswag
90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210
Filia: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 149/151
za cenę z VAT: 100 040,92 zł – 100 pkt.

Ofertę dla części 3 złożyła również firma:
„BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
za cenę z VAT: 120 358,40zł – 83 pkt.

Oferty odrzucone:
Część 1
Oferta numer 1: Zesiuk Antoni ZESIUK
Zakład Produkcji i Handlu
62-700 Turek
ul. Tuwima 9
na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w formularzu cenowym załącznik Nr 2a do SIWZ w pozycjach 5,8 oraz 16 gramatura opakowania proponowana przez Wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez Zamawiającego.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte po upływie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania.

Łódź, dnia 7 września 2012 r.

oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/4/12
Biuletyn UZP – 187181 – 2012 data zamieszczenia 30-08-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Część 1:
Sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 2:
Sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
Część 3:
Sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 10. 2012r. do 30. 09. 2013 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c;
7.5.3. oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 07.06.2012r.;
7.5.4. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy;
7.5.5. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 07.03.2012r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.6 oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – załącznik nr 7;
7.5.7 decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 7;
7.5.8. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 07-09-2012r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

Piliki do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2a, – Formularze cenowe,
  4. Załącznik Nr 2b, – Formularze cenowe,
  5. Załącznik Nr 2c, – Formularze cenowe,
  6. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach,
  7. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,
  8. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym,
  9. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków,
  10. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 30.08.2012 13:53
Dokument oglądany razy: 804
Podlega Ustawie