bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/9/12 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do 30 żłobków i administracji MZŻ w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 18 lipca 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/9/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 258248 -2012 z dnia 18.07.2012


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego do 30 żłobków i administracji MZŻ w Łodzi została zawarta umowa z:

PHU EDDOM Dariusz Pigłowski
ul. Narutowicza 6A,
99-200 Poddębice
Cena z VAT - 62 607,00 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/9/12

Łódź, dnia 11 lipca 2012r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego do 30 żłobków i administracji MZŻ w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 6
PHU EDDOM Dariusz Pigłowski
ul. Narutowicza 6A, 99-200 Poddębice
Cena z VAT - 62 607,00 zł –100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna, ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry
Cena z VAT – 70 995,60 zł – 88 pkt

Oferta nr 2
„AREST” Computers Technology Janicki Rafał ul. Biskupia 2, 50-148 Wrocław,
Cena z VAT - 68 258,85 zł – 92 pkt

Oferta nr 5
Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg 82-300 ul. Strażnicza 1
Cena z VAT - 78 569,94 zł – 79,7 pkt

Oferta nr 7
BP Komputery Małgorzata Skowrońska ul. Piotrkowska 220, 90-369 Łódź
Cena z VAT - 80 092,68 zł – 78 pkt


Oferty odrzucone
1. Alltech spółka jawna Zdzisław Pajak ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock - oferta 3 – oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wpisał informacji o częstotliwości taktowania pamięci komputera.
2. INTER – KOMET PC, ul Wróblewskiego 16/18, 93-578 Łódź - oferta nr 4 – oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie uwzględnił oprogramowania napędu optycznego w zestawie 3.


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 16 lipca 2012 roku.

Numer sprawy MZŻ/T/262/9/12

Łódź, dnia 28 czerwca 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 140545 – 2012 z dnia 28.06.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do 30 żłobków i administracji MZŻ w Łodzi.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium – nie dotyczy
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 6 lipca 2012 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami w sprawach:
a. merytorycznych: Karolina Knap - starszy informatyk tel. 512 215 015
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych tel. 515 062 503
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
30200000-1 Urządzenia komputerowe

 Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
  4. Załącznik Nr 3– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik Nr 4– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  6. Załącznik Nr 5– Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu
  7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy
  8. Załącznik Nr 7– Wykaz żłobków

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 28.06.2012 10:50
Dokument oglądany razy: 764
Podlega Ustawie