bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZZ/T/262/10/12 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie montażu centralnej regulacji mieszania ciepłej wody w łazienkach dla dzieci w żłobkach MZŻ w Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 6 lipca 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/10/12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 239374 – 2012 z dnia 06.07.2012


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie montażu centralnej regulacji mieszania ciepłej wody w łazienkach dla dzieci w żłobkach MZŻ w Łodzi została zawarta umowa z:


Waldemarem Sitkiem
Zakład Instalacyjno –Ślusarski
ul. Próchnika 25 m. 26
90-708 Łódź
za cenę z VAT: 78 237,75 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/10/12

                                                                                                                           Łódź, dnia 4 lipca 2012r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie montażu centralnej regulacji mieszania ciepłej wody w łazienkach dla dzieci w żłobkach MZŻ w Łodzi wpłynęła jedna oferta, która została wybrana - złożona przez:

Zakład Instalacyjno –Ślusarski
Waldemar Sitek
ul. Próchnika 25 m. 26
90-708 Łódź
za cenę z VAT: 78 237,75 zł –100 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta z pominięciem terminów określonych w art. 94 ust. 1 - w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Informujemy również, że z przyczyn formalnych zostaje zmieniony numer postępowania z numeru MZZ/T/262/6/12 na numer MZZ/T/262/10/12.

Numer sprawy MZŻ/T /262/6/12

Łódź, dnia 15 czerwca 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 204310 – 2012 z dnia 15.05.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie montażu centralnej regulacji mieszania ciepłej wody w łazienkach dla dzieci w żłobkach MZŻ w Łodzi.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: Wykonanie robót Wykonawca rozpocznie niezwłocznie po podpisaniu umowy
i zakończy do 31.08.2012r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
g. Wadium – nie dotyczy
8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
9. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 2 lipca 2012 do godz.10:00.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
13. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
14. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
15. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami w sprawach:
a. merytorycznych - Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503.
16. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Do pobrania:

  1. siwz
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4. załącznik nr 3 - przedmiar robót
  5. załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
  6. załącznik nr 5 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
  7. załącznik nr 6 – wykaz mieszaczy w poszczególnych obiektach
  8. załącznik nr 7 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 15.06.2012 10:50
Dokument oglądany razy: 648
Podlega Ustawie