bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T /262/8/12 Przetarg niograniczony na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/8/12                                                         Łódź, dnia 29 czerwca 2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 227588 – 2012 z dnia 29.06.2012


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z :


MPO Łódź spółka z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
za cenę z VAT –59 925,79 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/8/12                                                       Łódź, dnia 15 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną oferta złożona przez:

MPO Łódź spółka z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
za cenę z VAT –59 925,79 zł – 100 pkt

Ofertę złożyła również firma:
Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź
Ul. Zbąszyńska 6
91-342 Łódź
za cenę z VAT –63 399,24 zł – 94,5 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 20 czerwca 2012 roku.

Numer sprawy MZŻ/T /262/8/12

Łódź, dnia 4 czerwca 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 186660 – 2012 z dnia 04.06.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

 • wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych,
 • wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową (papier, szkło, tworzywa sztuczne),
 • wywóz liści i gałęzi,
 • wywóz odpadów komunalnych stałych-duże gabaryty,
 • wywóz odpadów pobudowlanych,
 • nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia od 02.07.2012 do 30.06.2013 rok.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - – nie dotyczy
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 13 czerwca 2012 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami w sprawach:
- Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych
- Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
90511000-2

Do pobrania:

 1. siwz
 2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 3. załącznik nr 2- formularz cenowy
 4. załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
 5. załącznik nr 4 – oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
 6. załącznik nr 5 – proponowane wielkości pojemników i adresy żłobków
 7. załącznik nr 6 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 04.06.2012 13:23
Dokument oglądany razy: 539
Podlega Ustawie